Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία της διαδικτυακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου με το όνομα «L’Οreal Dermatological Beauty», διαθέσιμη στο https://cosmetiqueactive.gr/ (εφεξής καλούμενη «η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης») που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία «L’ OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία (Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234, Αττική, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 094026261, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000268001000 και με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 210 6188400, e-mail [email protected] (στο εξής καλούμενη «L’ Oreal»).

H L’ Oreal έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης την οποία θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων χρηστών - Μελών της για την εκπαίδευση και επιβράβευσή τους και των μη-εγγεγραμμένων επισκεπτών/χρηστών για ενημέρωσή τους H χρήση της πλατφόρμας αυτής έχει επικαιροποιηθεί με νέες πολιτικές ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών των Μελών σύμφωνα και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (GDPR).

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι και εκ νέου επιβεβαιωμένοι χρήστες - Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να εκπαιδευτούν, να συλλέξουν πόντους κερδίζοντας δώρα σύμφωνα με τους παρόντες όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, στα πλαίσια της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης που παρέχει η L’ Oreal.

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 

 

Όροι

Οι ακόλουθοι «Όροι» καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η L’ Oreal παρέχει την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις επιβράβευσης στους εγγεγραμμένους χρήστες – Μέλη. Οι ίδιοι Όροι καθορίζουν και την πλοήγηση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν χωρίς εγγραφή Μέλους (π.χ. υπηρεσίες ενημέρωσης, διαφήμισης, αποστολής newsletter κ.λπ.) και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της L’ Oreal και των Μελών ή μη εγγεγραμμένων επισκεπτών/χρηστών αναφορικά με την υπηρεσία επιβράβευσης και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τη L’ Oreal μέσω του δικτυακού τόπου.  Διευκρινίζεται ότι ο σκοπός και η δραστηριότητα της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης  αποτελεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εργαλείο διαδικτυακής εκμάθησης «e-learning» για τα Μέλη και δεν θα πρέπει να συγχέεται με σύστημα διαγωνισμών. Η εκπαίδευση και γνώση που παρέχεται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το επιστημονικό υπόβαθρο, διάγνωση και γνωμάτευση του επαγγελματία υγείας, γιατρού, φαρμακοποιού, υπάλληλου φαρμακείου ή άλλου προσώπου που την επισκέπτονται ως Μέλη ή ως επισκέπτες/χρήστες.

Πρόγραμμα:

Tο πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη της που εγγράφονται στην πλατφόρμα συλλέγουν Πόντους με σκοπό να κερδίσουν δώρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Μέλος:

Tο ενδιαφερόμενο ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός ή υπάλληλος φαρμακείου, χρησιμοποιεί την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης , εγγράφεται στην Πλατφόρμα, ενημερώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία του όπως αναγράφεται στους παρόντες όρους, τους οποίους και έχει αποδεχτεί όπως εκάστοτε ισχύουν.

Υπαγόμενη Δραστηριότητα:

Η δραστηριότητα του Μέλους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Συλλογής Πόντων και ο οποίος είναι αναρτημένος στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης.

Πόντοι:

Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος από τη διενέργεια μίας υπαγόμενης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης δραστηριότητας. Στους Πόντους συμπεριλαμβάνονται και παράσημα.

Λογαριασμός Πόντων:

Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων που θα αναγράφεται στο επικαιροποιημένο προφίλ κάθε Μέλους και για τους οποίους θα λαμβάνει ειδοποιήσεις κάθε φορά που κερδίζει πόντους και για τον αριθμό αυτών. Η συμμετοχή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης είναι εθελοντική και διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, με έγκυρη διεύθυνση Ελλάδας και απασχολούνται επαγγελματικά ως φαρμακοποιοί ή υπάλληλοι φαρμακείων.

Κάθε Μέλος και επισκέπτης/χρήστης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Με την πρόσβαση, πλοήγηση, και εγγραφή στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης  βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή εκ μέρους τους των παρόντων Όρων. Τα Μέλη και οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή τους σε αυτόν. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, τα Μέλη και οι επισκέπτες/χρήστες, οφείλουν να εγκαταλείψουν τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και να μην προβαίνουν σε περαιτέρω χρήση της.

Η L’ Oreal δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης. Τα Μέλη θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων, κατά την είσοδό τους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, οπότε η εθελοντική συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών της από τους ως άνω χρήστες θα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων εκ μέρους τους.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος δε συμφωνεί με τις αναρτημένες τροποποιήσεις, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης , δύναται δε κάθε διαφωνούν Μέλος να ζητήσει τη διαγραφή του Λογαριασμού του ή του e-mail του από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της L’ Oreal στη τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης , τα Μέλη συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και άλλου Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη L’ Oreal για τις ενέργειες/παραλήψεις των προσώπων αυτών.

Υπεύθυνη για την λειτουργία και παρακολούθηση της πλατφόρμας είναι η εταιρεία) «DOLLPHIN CONSULTING», η οποία παρέχει την σχετική υπηρεσία στην L’Oreal.

 

Εγγραφή Μέλους

Ο χρήστης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης  μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα κάνοντας σύνδεση εάν είναι εγγεγραμμένος - Μέλος ήδη ή κάνοντας εγγραφή Μέλους, ενημερώνοντας σχετικά την πλατφόρμα στοιχείων.

Για την είσοδο του Μέλους στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης απαιτείται η εισαγωγή του e-mail και του κωδικού του. Για την πρώτη εγγραφή Μέλους απαιτείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: SAP code (μοναδικός κωδικός πελάτη στο σύστημά μας που αναγράφεται σε κάθε τιμολόγιο) όνομα, επώνυμο, επωνυμία φαρμακείου (εφεξής το «Φαρμακείο») e-mail, password και επαλήθευσή του. Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών θα παραμένουν αποκρυπτογραφημένα και απόρρητα, ενώ το ίδιο το Μέλος και μόνο αυτό θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα του. Μετά την εγγραφή του, το Μέλος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό επιβεβαιωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή υπενθύμιση κωδικού, ακολουθώντας τις περιγραφόμενες στην τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης https://cosmetiqueactive.gr/ οδηγίες. Εισάγοντας το e-mail του λαμβάνει νέο email με link που οδηγεί σε σελίδα που του ζητά να αλλάξει τον κωδικό του.

 

Συλλογή Πόντων

Πίνακας Συλλογής Πόντων είναι αναρτημένος στη σελίδα «Πώς λειτουργεί;».

Κάθε φορά που το Μέλος επισκέπτεται τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης  και ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες που διοχετεύονται υπεύθυνα σε αυτό (φωτογραφίες, κείμενα) και όταν συμμετέχει διαδραστικά σε αυτόν (κάνει σχόλια, post, likes σε posts ή σεμινάρια, απαντά σε quiz, ανεβάζει τη φωτογραφία του, αλλάζει τα στοιχεία του προφίλ του), κερδίζει πόντους. Ενδεικτικά το Μέλος κερδίζει πόντους από τις παρακάτω ενέργειες (actions): posts, likes που κάνει ή του κάνουν, video views, post picked from admin to show on top (highlighted post), παρακολούθηση σεμιναρίου, like σεμιναρίου, video view σεμιναρίου, συμπλήρωση quiz, login/registration, profile completion.

Η L’ Oreal έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Πίνακα Συλλογής Πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να διαγράψει ή να προσθέσει υπαγόμενες συναλλαγές ή δραστηριότητες. Οποιαδήποτε αλλαγή του Πίνακα Συλλογής Πόντων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.

H επεξήγηση των πόντων που συλλέγονται από την εκάστοτε δραστηριότητα είναι αναρτημένη στην ενότητα της τη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης, στην ενότητα «Τι κερδίζω».

Επίσης το Μέλος μπορεί από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα να λάβει και κάποια παράσημα που έχουν καθοριστεί. Τα παράσημα και η επεξήγησή τους ορίζονται στην ενότητα «Τι κερδίζω». Ο ακριβής μηχανισμός που αποδίδεται σε κάθε παράσημο μπορεί να αλλάξει κατά την ελεύθερη κρίση και χωρίς προειδοποίηση από τη L’ Oreal. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης.

Η L’ Oreal τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των Πόντων που συλλέγονται.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η L’ Oreal έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση ή αποκατάσταση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη έγκρισή του.

Οι Πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος αποχωρήσει από το Φαρμακείο, ως υπάλληλος του οποίου έχει εγγραφεί ως Μέλος στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, αυτομάτως ή θα σβήνεται η δραστηριότητά του αναφορικά με την συλλογή των πόντων και θα απόλλυται το δικαίωμά του επιβράβευσης ή θα διατηρείται ο λογαριασμός του ως υπάλληλος σε νέο φαρμακείο. Σε κάθε περίπτωση το ίδιο Μέλος μπορεί ελεύθερα να επανεγγραφεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και να επανεκκινήσει το σύστημα της συλλογής πόντων.

Το σύστημα συλλογής και απονομής πόντων ολοκληρώνεται για όλα τα Μέλη σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 

 

Επιβράβευση από τη συλλογή Πόντων

Κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης τα Μέλη θα κερδίζουν: 3 νικητές δώροεπιταγές συνολικής αξίας χιλίων Ευρώ (1000,00€), ο 1ος στην κατάταξη δώροεπιταγές αξίας πεντακοσίων Ευρώ (500,00€), ο 2ος δώροεπιταγές αξίας τριακοσίων Ευρώ (300,00€) και ο 3ος δώροεπιταγές αξίας διακοσίων Ευρώ (200,00€). Ανάλογα με την κατάταξη των χρηστών η L’ Oreal μπορεί να αποδώσει δώρα στο τέλος κάθε εμπορικού κύκλου. Ο κάθε κύκλος, ήτοι η χρονική διάρκεια συλλογής των Πόντων από τα Μέλη θα ορίζεται από τη L’ Oreal και θα ανακοινώνεται κάθε 2 ½ μήνες. Η αξία των δώροεπιταγών αναγράφεται στην ενότητα «Τι κερδίζω», αλλά η L’Oreal μπορεί να αποφασίσει αυτοβούλως τι θα αποδοθεί και σε τι αριθμό νικητών.

Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από τη L’ Oreal, αλλά με δωροεπιταγές που ανταποκρίνονται στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την κατάταξη των νικητών .

Κάθε Μέλος της Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης μπορεί να ενημερώνεται από τη L’ Oreal για τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες συλλογής των Πόντων και επιβράβευσης για αυτούς, μέσω e-mails στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του.

 

Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

Η L’ Oreal διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους της Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της L’ Oreal, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια συλλογής Πόντων από το Μέλος μετά από οιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων της Διαδικτυακής Πλατφόρμας από το Μέλος αυτό. Τα Μέλη της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα πρέπει να την επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων, ή όρο αυτής.

Η L’ Oreal διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη οποτεδήποτε, μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο.

Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειας (εάν υφίσταται) της Διαδικτυακή Πλατφόρμας Εκπαίδευσης, ανακοινώνεται στα Μέλη του Προγράμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η L’ Oreal.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στη L’ Oreal και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της L’ Oreal, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

 

Συμπεριφορά Μελών και επισκεπτών/χρηστών

Η χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Τα Μέλη και οι επισκέπτες/χρήστες της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στα άλλα Μέλη και στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στη L’ Oreal. Σε περίπτωση που η L’ Oreal εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Μέλους και του επισκέπτη/χρήστη, το Μέλος και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου τη L’ Oreal.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), τα Μέλη και οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η L’ Oreal δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Μελών και των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφή συσχέτισης, δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της L’ Oreal, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών των άλλων αυτών διαδικτυακών τόπων.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η L’ Oreal χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευση  να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες, περιορισμένες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η L’ Oreal δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα Μέλη και στους επισκέπτες/χρήστες λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών, τις οποίες οι ίδιοι επεξεργάζονται και ενημερώνουν. Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η L’ Oreal ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης από τα Μέλη και τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Η L’ Oreal ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό το οποίο επεξεργάζονται και ενημερώνουν αποκλειστικά τα Μέλη, οι επισκέπτες ή/και οι χρήστες της πλατφόρμας με δική τους πρωτοβουλία, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, φωτογραφικό υλικό και σχόλια επ’ αυτού.

 

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης παρέχεται με πρωτοβουλία του Μέλους και του επισκέπτη/χρήστη και όχι της L’ Oreal.

Το Μέλος και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτούν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης. Το Μέλος και ο επισκέπτης/χρήστης είναι επίσης υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η L’ Oreal έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του Μέλους ή/και επισκέπτη/χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί το Μέλος ή/και ο επισκέπτης/ χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Μέλους και επισκέπτη/χρήστη της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης https://www.cosmetiqueactive.gr/, διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της L’Oreal και την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το Νόμο 4624/2019. 

Ειδικότερα ως προς τα Μέλη, η L’Oreal υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνη επεξεργασίας συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα τους, τα οποία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SAP code, καθώς και, εφόσον το επιλέξουν τα Μέλη, φωτογραφία προφίλ, τηλέφωνο επικοινωνίας και σύντομο βιογραφικό. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μελών είναι η παροχή της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης και η νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης. Η L’Oreal καταρχήν δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών σε τρίτους πέραν έμπιστων συνεργατών της οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Μελών αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους στην L’Oreal και όχι για δικό τους όφελος, όπως η εταιρεία με την επωνυμία «DOLLPHIN CONSULTING» που έχει αναλάβει την λειτουργία και παρακολούθηση της πλατφόρμας. Η L’Oreal διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Μελών μέχρι την διαγραφή του λογαριασμού τους από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης. Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την L’Oreal. Έχουν ακόμα το δικαίωμα να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτον. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς επιστολή στη διεύθυνση :Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Τέλος, τα Μέλη έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης «L’Οreal Dermatological Beauty».

 

Cookies

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας ενόσω περιηγείστε σε αυτή. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική για τα cookies.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι Πόντοι συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά Πόντων ρητά απαγορεύεται.

Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης , η L’ Oreal δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά που θα είναι διαθέσιμη στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης.

Οι παρόντες Όροι της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το παρόν, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες όρους της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.